Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Hier leest u de voorwaarden van onze webwinkel. Kijkt u ze rustig even door.
Algemene Voorwaarden van Annebientje

Versie-8: per 16-09-2015

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Annebientje zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts via e-mail worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Overeenkomst
2.1. Een overeenkomst tussen de klant en Annebientje komt tot stand door het ontvangen van de bevestiging van de bestelling.
2.2 Annebientje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3. Prijzen Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Alle aanbiedingen van Annebientje zijn vrijblijvend totdat er een overeenkomst tussen de klant en Annebientje is tot stand gekomen, en Annebientje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4. Betalingen
4.1 Betaling dient te geschieden op een van de door u zelf te kiezen manieren, zoals die in de bevestiging van uw bestelling bij Annebientje zijn vermeld.

5. Levering
5.1 Levertijd: bestellingen worden na ontvangst van betaling of bij keuze verzonden. Iedere werkdag om 16:00 uur worden de zendingen verstuurd via PostNL. Levertijd normaal 1-2 dagen.
5.2. Levering is steeds onder het voorbehoud `zolang de voorraad strekt`. Bij bevestigingsmail wordt eerst gekeken of de goederen aanwezig zijn. Indien een artikel niet voorradig is, wordt dat gemeld en eventueel in overleg besteld.
5.3 De door Annebientje opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.
5.4 Zendingen kunnen eventueel verzekerd verstuurd worden. Hiervoor worden de geldende tarieven en voorwaarden van PostNL gebruikt.

6. Retourzendingen
6.1 Alle artikelen kunnen binnen veertien (14) dagen na ontvangst worden geretourneerd, waarna de klant het betaalde bedrag, terug krijgt. De klant dient zelf voor de kosten van retourneren te zorgen. Hierbij geldt echter uitdrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen ongeschonden moet zijn, en dat de artikelen in ongeschonden/ongedragen staat bij Annebientje worden afgeleverd. Ook de labels mogen niet zijn verwijderd. Indien van deze voorwaarde is afgeweken, kan Annebientje de artikelen helaas niet terugnemen en het betaalde niet aan u terugboeken. Indien de kleding is afgeprijsd komen alle verzendkosten voor de kosten koper.
6.2 De klant is verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dient dit direct en uiterlijk binnen veertien (14) dagen aan Annebientje gemeld te worden onder vermelding van uw naam en bestelnummer en met een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
6.3 Annebientje zal het artikel in overleg met de klant vervangen, indien is aangetoond dat u het artikel op gegronde redenen in de ontvangen vorm niet kan worden aanvaard. Annebientje neemt in dat geval ook de retour en verzendkosten voor haar rekening.

7 Overmacht
7.1 Annebientje heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit via e-mail aan de klant mee te delen en zonder dat Annebientje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Omstandigheden van overmacht kunnen zijn bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

8 Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Annebientje garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
Annebientje is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

9 Annuleren van de order
9.1 De klant kan de bestelling kosteloos annuleren totdat de bevestigingsmail is ontvangen. Na het ontvangen van de bevestigingsmail, is annulering alleen na overleg mogelijk.

10 Rechtskeuze
10.1 Op koopovereenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
10.2 Bij een geschil treden partijen eerst met elkaar in overleg alvorens zij het conflict voorleggen aan een rechterlijke instantie.




(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2022 Annebientje kinderkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel